Privacyverklaring

Dit is een rapport over de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (679/2016).

Griffier

Gymduke

e-mail: info@gymduke.com

Contactpersoon voor privacykwesties

Voor alle zaken die te maken hebben met de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten, wordt de betrokkene geadviseerd contact op te nemen met bovengenoemde contactpersoon.

Gronden en doel van de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is de contractuele relatie tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke. Het doel van het verwerken van persoonlijke informatie is om onze klantrelatie mogelijk te maken. Anders kunnen wij u niet zo goed mogelijk van dienst zijn.

We gebruiken ook de informatie:

– In marketing

– In klantcommunicatie

– Onderhouden van klantenbestand

– Bezorgen, verwerken en archiveren van bestellingen

– Bij de ontwikkeling van de activiteiten en diensten van de site

– Verbeteren van de klantervaring

– Voor analytische en statistische doeleinden

Te verwerken persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt alleen persoonsgegevens van betrokkenen die relevant en noodzakelijk zijn voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden.

Over de aanmeldingen worden de volgende gegevens verwerkt:

Wij verzamelen alle informatie over u die u aan ons doorgeeft via de formulieren en contactkanalen op deze website. Bovendien verzamelen de webservers die we gebruiken logbestanden van u, waaronder b.v. naast de browser die u gebruikt, uw IP-adres en tijdstempels. De logbestanden tonen ook de inlogpogingen tot onze diensten. Onze analysedienst verzamelt ook de sites van waaruit u op onze website komt, de tijden die u bezoekt en de tijd dat u vertrekt.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo kan bij uitzondering informatie worden verstrekt aan bijvoorbeeld autoriteiten, zoals wettelijk vereist.

Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de EU en de Europese Economische Ruimte.

Koekjes

We gebruiken cookies op onze website om onze diensten en hun analyses te implementeren. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door wijzigingen aan te brengen in uw browserinstellingen, maar dit kan ertoe leiden dat de service niet werkt op uw apparaat.

Gymduke.com maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën, zoals de lokale opslag van uw browser. Cookies zijn kleine tekstbestanden tussen de browser van de terminal en de server. Cookies en andere tags hebben een vervaldatum, waarna de browser de tag verwijdert. We gebruiken deze technologieën om functies te implementeren, te personaliseren en om analyses en marketingtargeting uit te voeren.

Functionele cookies en lokale opslag worden b.v. klantidentificatie, login-onderhoud, geschatte levertijden en winkelwagenfuncties. Het gebruik en accepteren van cookies en lokale opslag voor deze activiteiten is verplicht. De functionele cookies en lokale opslagvariabelen die door de server zijn ingesteld, blijven 15 min-24 maanden in de browser, tenzij ze afzonderlijk worden verwijderd uit de browserinstellingen. Als u de site bezoekt, worden cookies en lokale opslagvariabelen opnieuw ingesteld wanneer de browser dit toestaat.

De partners en technologieën die we gebruiken voor analyse en marketingtargeting, zoals pixeltags en cookies, helpen ons het gedrag van onze klanten beter te begrijpen en vertellen ons welke producten, functies en diensten onze klanten interesseren. De gebruikte informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Anders behandelen we de informatie als persoonlijk voor zover de identifier informatie bevat over klantentargeting, zoals een IP-adres. Tags die op de een of andere manier aan een klant kunnen worden gekoppeld, worden ook als persoonlijke informatie behandeld. De geldigheid van de tags is 24u-24 maanden.

We maken gebruik van Google Analytics, Google Tag Manager, Google AdWords, het Google Display Netwerk en Google DoubleClick om ons gebruik van onze site, populaire producten, trends en verkopen te analyseren en, met uw toestemming, om marketing te targeten. De informatie die u naar Google stuurt, wordt geanonimiseerd.
Naast de privacyfuncties van accountbeheer, kunt u zich afmelden voor de tags die worden gebruikt om marketing te targeten door de Do Not Track-functie van uw browser in te schakelen en uw browser zo in te stellen dat cookies van derden worden geweigerd. Wanneer u bent ingelogd op een klantaccount, hebben de privacy-instellingen van de accountmanager voorrang op de Do Not Track-functie van de browser.

Bewaartermijn gegevens

De gegevensbeheerder verwerkt persoonsgegevens gedurende 24 uur tot 24 maanden. Aan het einde van deze periode zal de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens wissen of anonimiseren in overeenstemming met zijn verwijderingsprocedures. Het kan zijn dat de verwerkingsverantwoordelijke sommige persoonsgegevens in het register langer moet verwerken dan hierboven vermeld om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten.

Rechten van de betrokkene

Recht op toegang tot persoonsgegevens De betrokkene heeft het recht om bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt en, zo ja, het recht om een ​​kopie van zijn of haar persoonsgegevens te verkrijgen. Recht op rectificatie van gegevens De betrokkene heeft het recht om rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste en onjuiste persoonsgegevens te vragen. De betrokkene heeft ook het recht om de onvolledige persoonsgegevens aan te vullen door de nodige aanvullende informatie te verstrekken. Recht op verwijdering van gegevens De betrokkene heeft het recht te verzoeken om verwijdering van hem of haar betreffende persoonsgegevens indien a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; of b persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Recht op beperking van de verwerking De betrokkene heeft het recht om de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te beperken indien a. de betrokkene de juistheid van zijn of haar persoonsgegevens betwist; b) de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van zijn of haar persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om het gebruik ervan te beperken; of c. de verwerkingsverantwoordelijke heeft geen persoonsgegevens meer nodig voor de oorspronkelijke doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om een ​​rechtsvordering in te stellen, in te dienen of te verdedigen. Het recht om gegevens van het ene systeem naar het andere over te dragen De betrokkene heeft het recht om persoonlijke gegevens die hem of haar betreffen en door hem of haar zijn verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en het recht om dergelijke gegevens over te dragen aan een ander controleur. Het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit De nationale toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens is het bureau van de commissaris voor gegevensbescherming, verbonden aan het ministerie van Justitie. U hebt het recht om de zaak voor te leggen aan de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de relevante wetgeving.

Privacybeleid wijzigen

De verwerkingsverantwoordelijke evolueert voortdurend zijn activiteiten en moet mogelijk zijn privacybeleid wijzigen en bijwerken indien nodig. Wijzigingen kunnen ook gebaseerd zijn op wijzigingen in de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien de wijzigingen betrekking hebben op nieuwe doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens of anderszins ingrijpend wijzigen, zal de verwerkingsverantwoordelijke hiervan vooraf op de hoogte stellen en indien nodig om toestemming vragen.